tel. (58) 677 46 16, fax (58) 672 47 26
ul. Parkowa 2A/20, 84-200 Wejherowo
biuro@wtbswejherowo.pl

Informacja o realizacji strategii podatkowej

Informacja o realizowanej strategii podatkowej

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

za rok podatkowy 2022

 

Spis treści

 

 1. Wstęp
 2. Informacje ogólne
 3. Misja podatkowa Spółki
 4. Wizja podatkowa Spółki
 5. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2022
 6. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach oraz procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz zastosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej
 7. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą
 8. Informacje o złożonych wnioskach
 9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych podatnika na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

1. Wstęp

Zgodnie z Art. 27c ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych tj . Dz.U. z 2022r. poz. 2587 z późn. zmianami ( zwaną dalej „ Ustawa o CIT” ) Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Wejherowie ul. Parkowa 2A/20    (zwaną dalej „ Spółka”) prezentuje informację o realizowanej strategii podatkowej za rok podatkowy rozpoczynający się 1 stycznia 2022 ,  kończący się 31 grudnia 2022 (zwaną dalej        „ Informacja”).

Niniejsza informacja nie odnosi się do informacji, dla których dostęp jest zastrzeżony z uwagi na obowiązujące w tym zakresie przepisy prawa, a w szczególności informacji objętych przepisami o ochronie informacji niejawnych , których Spółka nie może ujawniać z uwagi na nałożone na nią obowiązki wynikające z przepisów prawa, zobowiązania wynikające z podjętych przez Spółkę decyzji biznesowych.

Ponadto niniejsza informacja nie obejmuje informacji poufnych, które ze względu na realizowane przez Spółkę przedsięwzięcia i umowy podlegają ochronie jako dane objęte tajemnicą handlową.

Zgodnie z przepisami ustawy o CIT w zakresie opublikowania informacji o realizowanej strategii podatkowej WTBS Sp. z o.o. nie ma obowiązku przekazywania kwot poszczególnych zobowiązań podatkowych uiszczonych w 2022r.

Jednakże dla zachowania rzetelności i czytelności informacji Spółka prezentuje poszczególne przedziały kwot zobowiązań podatkowych , które pozwolą na zapoznanie się z ich wysokością zgodnie z przedstawioną tabelą.

 

Przedziały kwot w walucie PLN

 

Poniżej 100 tys. zł

Od 100 tys. zł do 1 mln zł

Powyżej 1 mln zł do 10 mln złPowyżej 10 mln zł do 100 mln złPowyżej 100 mln zł do 1 mld zł

Powyżej 1 mld zł

X

 

 

 

2. Informacje o Spółce

Podstawą działalności Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. są następujące akty prawne:

 1. Uchwała nr XXII/69/13/97 i nr XXII/69/12/97 Zarządu Miasta Wejherowa z dnia 03-06-1997r. o powołaniu Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ,
 2. Akt notarialny z dnia 06-06-1997r. Repertorium A-6526/1997/A. – akt założycielski spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z późniejszymi zmianami.

Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest jednoosobową spółką Gminy Miasta Wejherowa, do której należy 100% udziałów. Towarzystwo działa na obszarze Rzeczypospolitej  Polskiej, siedzibą Spółki jest miasto Wejherowo.

Władzami Spółki są:

 1. Zgromadzenie Wspólników , Gmina Miasta Wejherowa reprezentowana przez Prezydenta Miasta Wejherowa p. Krzysztofa Hildebrandta
 2. Rada Nadzorcza , której kadencja zgodnie z umową spółki – art. 26 trwa 3 lata. Rada Nadzorcza sprawuje stałą kontrolę nad działalnością spółki. Obecny skład Rady Nadzorczej przedstawia się następująco:

– Pan Krzysztof Matłosz – przewodniczący Rady

– Pan Mirosław Ziemann- członek  Rady

– Pan Andrzej Gorczycki- członek Rady.

3. Zarząd Spółki jest organem zarządzającym, kierującym pracami Spółki, realizującym przedmiot jej działania poprzez struktury organizacyjne. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Wejherowskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. dnia 8 czerwca 2021r. pozytywnie zaopiniowało przedstawioną przez Radę Nadzorczą kandydaturę p. Macieja Bacia do pełnienia funkcji jednoosobowego Zarządu Spółki. Dnia 8 czerwca 2021r. Rada Nadzorcza zgodnie z uchwałą nr 10/2021 powołała p. Macieja Bacia do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu na 4 letnią kadencję.

Prezesowi Zarządu pełniącemu także funkcję dyrektora Towarzystwa podlegają bezpośrednio wszystkie działy tj. księgowość, z-ca Dyrektora ds. eksploatacji i usług, sekretariat, kadry oraz kancelaria.

4. Prokurent. Uprawnionym do reprezentowania  spółki został powołany 29-03-2006r. przez Zarząd Spółki p. Marek Kapturkiewicz.

 

Spółka prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług zarządzania i administrowania nieruchomościami na rzecz wspólnot mieszkaniowych i budynków prywatnych oraz świadczy usługi najmu lokali w budynkach stanowiących jej własność, wybudowanych z udziałem środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego tj.

– 3 budynki przy ul. Heyki

– 2 budynki przy ul. Przemysłowej

– 1 budynek przy ul. Karnowskiego

– 1 budynek przy ul. Granicznej

łącznie 220 lokali mieszkalnych, 21 garaży oraz 4 lokale użytkowe.

 

3. Misja podatkowa Spółki

 Wejherowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest odpowiedzialnym, rzetelnym oraz terminowym podatnikiem, który wywiązuje się ze wszystkich obowiązków podatkowych.

Spółka jako podmiot gospodarczy działający na lokalnym rynku kładzie szczególny nacisk na rzetelne i prawidłowe prowadzenie ksiąg rachunkowych oraz dba o terminowość swoich rozliczeń podatkowych.

Realizowanie obowiązków publicznoprawnych wynikających z prowadzonej działalności oraz uiszczanie z tego tytułu zobowiązań podatkowych na Rzecz Skarbu Państwa traktowane są przez władze Spółki priorytetowo.

 

4. Wizja podatkowa Spółki

WTBS Sp. z o.o. rzetelnie wywiązuje się z obowiązków podatkowych , które wynikają z przepisów prawa zgodnie z poszanowaniem zasad odpowiedzialności społecznej.

Spółka stosuje przyjęte zasady rachunkowości w sposób ciągły, dokonując w kolejnych okresach obrotowych jednakowego grupowania – klasyfikacji operacji gospodarczych. W sposób niezmienny dokonuje wyceny aktywów i pasywów , odpisów amortyzacyjnych, ustalania wyniku finansowego i sporządzania rzetelnego sprawozdania finansowego. Dzięki temu decyzje podejmowane przez Zarząd Spółki uwzględniają niską skłonność do ryzyka podatkowego, ukierunkowując się przy tym na rzetelne wykonywanie obowiązków podatkowych i minimalizowanie ryzyka sporu z organami podatkowymi.

 

5. Realizacja strategii podatkowej w roku podatkowym 2022.

Strategia podatkowa Spółki powinna być dostosowana do zmian podatkowych zachodzących zarówno w jej otoczeniu jak i wewnątrz jednostki. WTBS Sp. z o.o. jak każdy prawidłowo funkcjonujący podmiot gospodarczy na bieżąco monitoruje wszelkie zmiany przepisów podatkowych oraz aktów prawnych jakie zachodzą w prawie podatkowym.

Realizując swoje działania podmiot z uwagą śledzi działania na rynku gospodarczym szczególnie teraz gdy przez trwającą na Ukrainie wojnie istnieje ryzyko zakłócenia funkcjonowania wielu dziedzin w gospodarce, tak aby ewentualne trudności nie odbijały się negatywnie na wynikach finansowych i płynności środków. Zarząd Spółki nie zidentyfikował żadnych istotnych zagrożeń dla kontynuacji działalności .

Ze względu na ciągłe zmiany w przepisach podatkowych i zapobieganiu ewentualnym zdarzeniom, które mogłyby narazić Spółkę na kary administracyjne, mandaty czy grzywny Zarząd zatrudnia odpowiednio wykwalifikowaną  kadrę pracowników posiadających merytoryczną wiedzę w zakresie prawa podatkowego.

Ryzyko kwestionowania rozliczeń Spółki przez organy podatkowe , ewentualne korekty rozliczeń oraz płatności podatku skłoniły Zarząd do współpracy z zewnętrznymi profesjonalnymi firmami doradczymi.

Aby zminimalizować ryzyko powyższego Zarząd Spółki wraz z Radą Nadzorczą sprawują ciągłą kontrolę nad prawidłowością rozliczeń oraz prowadzenia ksiąg rachunkowych.

W przypadku jakichkolwiek niejasności w zakresie prawa podatkowego Spółka uzna, że konieczne jest zwrócenie się do właściwej Izby w celu uzyskania indywidualnej interpretacji przepisów.

WTBS Sp. z o.o. nie jest dużym podmiotem gospodarczym dlatego też wszelkie działania strategiczne są dokładnie analizowane, tak aby nie powodowały ryzyka podatkowego. W celu wyeliminowania lub zminimalizowania tegoż ryzyka Zarząd podejmuje wszelkie decyzje wspólnie z organami Spółki tak, aby były one zgodne z obecnie obowiązującymi przepisami podatkowymi oraz zapewnia pracownikom dostęp do systemów informacji prawno-podatkowej i szkoleń w tym zakresie.

Spółka kontroluje także kontrahentów, z którymi podejmuje współpracę poprzez sprawdzenie ich w rejestrach CEiDG, Regon oraz NIP aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom mogącym prowadzić do wyłudzeń podatkowych, co mogłoby spowodować nałożenie kar administracyjnych oraz poniesienie dodatkowych konsekwencji w pociągnięciu do odpowiedzialności karnoskarbowej .

W kolejnych latach Spółka zamierza dalej realizować strategię podatkową na najwyższym poziomie co zapewni jej prawidłowy rozwój i zapewni płynność finansową.

 

6. Informacje o stosowanych przez podatnika procesach i procedurach dotyczących zarządzania wykonywaniem obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego oraz stosowanych przez podatnika dobrowolnych formach współpracy z organami Krajowej Administracji Skarbowej

 Zasady organizacji i zarządzania Wejherowskim Towarzystwem Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. określa Regulamin organizacyjny spółki. Struktura organizacyjna została dostosowana do realizacji działań.  Spółka jako aktywny podmiot gospodarczy w zakresie administrowania  nieruchomościami i zarządzanie własnym zasobem mieszkaniowym zatrudnia grupę pracowników mających licencje zawodowe oraz wiedzę niezbędną do prawidłowego jej funkcjonowania na rynku gospodarczym.

Na dodatni wynik finansowy Spółki mają wpływ działania całego zatrudnionego personelu  poprzez ciągłe podejmowanie współpracy z nowymi podmiotami – wspólnotami mieszkaniowymi. Duży wpływ na stabilną sytuację firmy będzie miało  przestrzeganie przepisów podatkowych co może w przyszłości zapobiec ewentualnym konsekwencją w postaci nałożonych przez organ podatkowych kar czy też innych sankcji karnoskarbowych.

W Spółce corocznie przeprowadza się badanie sytuacji finansowej przez firmę zewnętrzną w postaci badaniu bilansu przez biegłego rewidenta. Wnioski i zalecenia wynikające z opinii biegłego rewidenta są niezwłocznie realizowanie zarówno w trakcie badania jak i też po jego zakończeniu.

W celu prawidłowego przestrzegania obowiązków podatkowych w Spółce stosuje się:

– raportowanie danych w postaci pliku JPK

– stosowanie się do Ustawy o rachunkowości

– stosowanie się do Ustawy o własności lokali

– stosowanie się do Ustawy o popieraniu niektórych form budownictwa mieszkaniowego

– stosownie  prawidłowego obiegu i walidacji dokumentów finansowo-księgowych.

Wdrożenie powyższego oraz nadzór nad ich realizacją zapewnia Spółce prawidłowe funkcjonowanie i brak ryzyka w obszarze zaniedbań przepisów prawa podatkowego.

W przypadku wezwania do okazania dokumentów firmy przez organy skarbowe bądź też przeprowadzania przez ten organ ewentualnej kontroli skarbowej Wtbs Sp. z o.o. rzetelnie z nim współpracuje poprzez udostępnienie wszelkich próbek dokumentów oraz udzielenie wszelkich wyjaśnień czy też sprostowań dokumentów wymagających korekty.

 

7. Informacje odnośnie realizacji przez podatnika obowiązków podatkowych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wraz z informacją o liczbie przekazanych Szefowi Krajowej Administracji Skarbowej informacji o schematach podatkowych z podziałem na podatki, których dotyczą

 Podatnik z uwagi na prowadzoną działalność gospodarczą zobowiązany jest do składania wielu sprawozdań np. GUS oraz innych informacji w zależności od sytuacji.

Spółka prawidłowo dekretuje i kwalifikuje poszczególne koszty działalności, składa organom podatkowym terminowe zeznania, deklaracje oraz odprowadza w wyznaczonym terminie i prawidłowej wysokości  zobowiązania podatkowe.

W roku 2022r. podział poszczególnych obowiązków podatkowych przedstawiał się następująco:

 

Rodzaj zobowiązaniaPoniżej 100 tys. złOd 100 tys. zł do 1 mln złOd 1 mln zł do 10 mln złOd 10 mln zł do 100 mln złPowyżej 100 mln zł
Podatek dochodowy CITX
Podatek VATX
Podatek dochodowy PITX
Podatki i opłaty lokalneX

 

 

8. Informacje o złożonych wnioskach

 

 1. Wnioski o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej, o której mowa w art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej.

W roku podatkowym 2022 podatnik nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 

 1. Wnioski o wydanie interpretacji przepisów prawa podatkowego, o której mowa w art. 14b Ordynacji podatkowej

W roku podatkowym 2022 podatnik nie składał wniosków o wydanie ogólnej interpretacji podatkowej.

 

 1. Wnioski o wydanie wiążącej informacji stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług

     W roku podatkowym 2022 podatnik nie składał wniosku o wydanie wiążącej informacji

stawkowej, o której mowa w art. 42a Ustawy o podatku od towarów i usług.

 

9. Informacje dotyczące dokonywania rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową

 

W roku podatkowym 2022 podatnik nie dokonywał rozliczeń podatkowych na terytoriach lub w krajach stosujących szkodliwą konkurencję podatkową.